คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ชุดชุมชนฟ้า-ขาว        จำนวน 231 ชุด

ชุดชุมชนชมพู-ขาว     จำนวน 83 ชุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชุดพิธีการหญิง จำนวน 58 ชุด

(รูปภาพเข้าบริการวัดตัวเพื่อเตรียมตัดชุด)